Cool X Men images

Some cool x men images:

Dnài ích onl nka . Add yh : Pu.bb97
x men
Image by [Quãn Lý G-Dragon]♥ Pu Minơ ♪♫

♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x :Đúq là mõ dãh = ))
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x :Dãh 1tkước8 cko nên ns jè cũq đéo có ngại = ))
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x :Má bạg ơiiii . Bạg câm họq lồn cũa bạg lại là bạg giúp ích cko VN tkân yêu cũa mìq r` đó
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x :Ngkĩ s ngta yêu bạg d. = ))
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x :Ckĩ là ão tkóag qa ckơi đùa tkôi
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x :Bh k ai yêu tkươq ai tkậc lồn đâu
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x :ckĩ là yêu nkau vì khe hẹp ỡ 2ckân tkôi = )
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x :mà bạg ơiii lúc bạg ms dừa đẽ ra mẹ bạg sức cem ckốg nkục cko bạg r`
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x :hã hay s mà dác cái mặt lồn cũa bạg đi khắp mọi nơi mà k hay
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x :rằh ngta đaq khạt nkỗ từg bãi nước miếg đễ dàh dô mặt bạg = ))
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x :bạg có tư cách jè mà ns ngta đi dực bồ bạg
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x :đệch ckã lụa
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x :bạg ckĩ là 1 con đĩiiiiiiiiiiiiiiĩ ckó điếm tkúi
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x :đễ ngta sũ dụq hết hạg r`
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x :ngta dục ngta đi cím con khác tkôi= ))
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : ỡ đó mà tkan tkân trách pkận = ))
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x :mà số pkận cũa bạg cũq đã d. r`
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x :xấu ckó ckớ hồg nkan jè = ))
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : ôi hài lồnnnnnnn cái lồnnnn cũa mìq cũq cười luôg r`
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : nè cườiiiii KHINH đó hĩu k
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : ckó à ckó mà lấy c. jè hĩu tkôi tkì ckĩ bít ns nd cko m`
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : tkấm đéo tkấm n~ á tkì ckắc m` ckui xuốg ốg cốg ckết
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : ckìm dưới đó luôg đi là dừa đệch mẹ tkứ 2mặt
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : pkãi gọi là 1 mặt tkấi gê còn mặt cia tkấi gớm =))
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : à à ckắc bạg là đĩ cko nên bạg ms có tư cách
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : ckữi ngta là đĩ háhá
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : em
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : nkiu đêm
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : cu mũ k = ))
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : đệch mẹ
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : t k ngờVN có loại người nkư m`
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : tòm tèm mon men bon cken và CẮN LÉN = ))
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : sốg s đễngta ckữi trên đầu cka
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : ckữi xuốg mồ mã d. bạg
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : à ckắc
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : sáq ăn cức
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : trưa ăn pkân
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : ckìu ăn cám
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : tối ăn đồ tkiu
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : khuya đói qá ra lục tkùq rác ăn
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : cko nên h cái tkây nkư cái tkùq
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : h cái mõ dãh jè đâu = ))
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : dãh mà ta ns 1 cây cột điện k hứg hết = ))
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : đi đâm ckọt ngta
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : dãh d. đó
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : ms có tkễ
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : ăn k ngòi ròi
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : lo ckiệq bao đồq
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : ăn đéo lo ăn
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : lo cái mõ
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : đi bô bô
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : cái mõ m`
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : riếc nguyên 1 họq cức
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : mà dám
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : khen mìq đẹpppppppppppp
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : đìu đìu
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : đẹp nkooo
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : đẹp nkức troq cái đám xấu háy ớn
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : fớhônnnnnn
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : = ))
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : đìu đìu
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : đẹp nkooo
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : đẹp tới nỗi muốg ĩa nguyên 1 bãi dô mặt
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : = )
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : đễ coi
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : từ trên xuốg dưới
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : bạg được cái jè
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : ồ nô
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : đéo được cặc jè
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : trừ cái lỗ lồn lớn
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : = ))
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : ckân ckắc
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : đi đạp cức
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : gê qá
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : cko nên
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : hạt xàn
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : đính đầy ckân
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : đìu đìu
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : giào nkooo
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : hạt này máy ngày cuối năm nó đem ra nó xã hàg
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : mắc lắm nè
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : 10k/1000hạt …..
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : ôiiii
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : cái dò bạg
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : dàiiii qá
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : dài tới nách luôg
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : đìu đìu
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : má dài qá
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : đứg đéo b
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : tới hág t ckưa
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : = ))
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : ỡ đó có ckìu cao
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : đệch mẹ
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : nếu có ckìu cao
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : s đéo đi
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : tki
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : việt nam ckó ckết mo đồ đi
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : ỡ đó
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : xàm lôq me
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : )): = )
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : mặc đồ đẹp qá
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : nkiu 1 bộ mà rẽ d.
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : = ))
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : ckắc
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : mắc hơn
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : bộ cặp
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : quần xì áo dú cũa t
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : = ))
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : má 1bộ 180 đó con
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : còn m`
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : = )) ôi xàm lôq cức
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : đúg là trãu tre
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : = ))
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : dnài có máy em
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : minơ
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : xinh tươi
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : tự tin
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : mìq là
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : : đẹp
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : dtk*
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : nô nô
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : ckui lại
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : dô cái
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : lồl má m`
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : r` đợi
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : đũ tuỗi lồn
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : : đẽ ra
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : cko có đũ ckấc xám đi
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : đệch mẹ
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : sinh ra
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : cũq là con người nkư nkau
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : mà s
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : pkái làm
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : pémáy cái ckiệq
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : khiếg ngta
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : géc tkễ nkễ
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : mặt nkư mặt lồnnnnn
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : ỡ đó
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : mà
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : tui dtk* nên sẽ qlại v’ tui tkoi
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : : à à
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : vì cái dtk đó
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : nên nó ms
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : qeq bạg
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : đó bạg
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : ckứ nó có
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : yêu tkươq
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : jè bạg đâu = ))
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : s bạg
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : tóc nkìu
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : mà não ích tkế
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : lôq đích tkì đéo có
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : ỡ đó đi tkọt cù lét ngta
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : = ))
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : bạg mà dtk
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : nko
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : bạg mà đẹp nko
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : bạg mà xinh nko
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : tkì h
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : bạg là siu sao r`
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : đâu có cần f~
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : đợi ckờ 1 người
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : qlại v’ mìq
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : : trai đâu có tkíu
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : = ))
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : bạg ngkĩ bạg là jè
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : đĩ hạg sag
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : = ))
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : nếu t mà là con trai
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : đéo b
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : dám đụuuuuuuuuuuuụu ckưa
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : siđa ckết mẹ
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : = ))
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : ỡ đó mà
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : đéo có cữa
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : = ))
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : cữa jè
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : cữa cỗq
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : hay lỗ ckó
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : = ))
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : tkậc là
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : : tiếc cko VN
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : có 1 cái loài f~
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : : gọi là
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : đéo nên tồn tại
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : = )
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : ngta đẹp
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : : tkì càg khiến cko mìh
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : đẹp
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : còn m`xấu m` kb’ nỗ lực ỡ đó
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : đi dác cái mặt
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : cko ngta
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : géc
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : = )
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : ồ ồ
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : bạg ns
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : vì bạg
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : mà ck bạg ct nkõ cia s
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : = ))
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : haha
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : d. h
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : mìq hõi nka
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : : tại s
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : nó lại ct bạg
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : đễ tkeo con
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : khác
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : = ))
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : tôi ngkiệp tkây
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : ckú ckó nkõ dễ tkươq
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : haha
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : bạg ngkĩ mìq là ai
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : 1 người pkụ nữ
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : đãm đag
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : 1 người mẹ
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : dõi dan
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : ồ nô
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : bạg ckĩ là
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : ckó ckạy ngaq
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : cữa nkà
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : = ))
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : : ê
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : m` ns
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : nếu ai dực
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : ck cũa m`
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : tkì sẽ b
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : mà b s
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : ns t ngke tkữ
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : coi mạnh miệq cỡ nào
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : tkôi đừg ns
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : ns cki mất hay
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : h nè
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : t dực ck m` r` đó
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : làm c. jè được t
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : : làm t 1 cái
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : bất ngờ
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : ckơi coi
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : má đó h
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : đéo b sợ
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : ma
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : = ))
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : m` là hiện cái mặt
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : ckó m` l` ra
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : là t
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : sợ ma tới già
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : = ))
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : mặt còn xấu mà f~ ns
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : tkậm tệ hơn con ma
♥ – Pu ♪♫ Minơ :’x : : = )

Wolverine
x men
Image by keiro-super-hero
Here’s a photo of a wolverine model to disinterest you.

I’m only uploading this because I wanted to say thank you to everyone who has looked at my photography or my stream on flickr as I have now reached over 1,000 photo views. Although this seems quite a minor achievement considering that this is my 100th upload, I’m still forever appreciative of all the support that I have received from the flickr community. And if this is the first time you’ve ever seen one of my photos, feel free to have a snoop around my photostream! (:

Thanks! 😀

Cool X Men images

A few nice x guys images I discovered:

Teacher Charles Francis Xavier
x men
< img alt=" x males" src=" http://blog.filmfangear.com/wp-content/uploads/2017/02/142079633_93aad6a43f.jpg" width=" 400"/ > Image by< a href=" http://www.flickr.com/photos/12426416@N00/142079633" >
Dunechaser Teacher Charles Francis Xavier, aka Professor X.

Stern X-Men Pro
x men
< img alt=" x men" src=" http://blog.filmfangear.com/wp-content/uploads/2017/02/16637858766_97e361b201.jpg" width=" 400"/ > Image by< a href=" http://www.flickr.com/photos/7969902@N07/16637858766" >

Pierre J. [Man with long beard]
x men
< img alt=" x men" src=" http://blog.filmfangear.com/wp-content/uploads/2017/02/7048731981_9b04c4b8d1.jpg" width=" 400"/ > Image by< a href=" http://www.flickr.com/photos/41131493@N06/7048731981" > SMU Central University Libraries Title: [Male with

long beard] Developer: Mertins, J. L. Date: ca. 1880s Part Of
: Lawrence T.

Jones III Texas photography collection Location: Albany, Shackelford

County, Texas Physical Description: 1

photographic print on cabinet card install: albumen; 16.5 x 10.5 cm. File: ag2008_0005_3_2_092_c_man_opt. jpg. Rights: Please cite DeGolyer Library

, Southern Methodist University when using this file. A high-resolution variation of this file might be acquired for a charge. For details see the< a href =" https://sites.smu.edu/cul/degolyer/research/permissions/" rel=" nofollow" > sites.smu.edu/cul/degolyer/research/permissions/ web page. For other information, contact degolyer@smu.edu. To find out more, see:< a href=" http://digitalcollections.smu.edu/u?/jtx,3578" rel=" nofollow" > digitalcollections.smu.edu/u?/jtx,3578 View Lawrence T. Jones III Texas Photographs:< a href=" http://digitalcollections.smu.edu/all/cul/jtx/" rel=" nofollow" > digitalcollections.smu.edu/all/cul/jtx/

Cool Medical professional Unusual images

Some cool doctor strange images:

coiled basket
doctor strange
< img alt=" physician weird" src=" http://blog.filmfangear.com/wp-content/uploads/2017/02/7731384688_76b3eaf02b.jpg" width=" 400"/ > Image by< a href= " http://www.flickr.com/photos/91387326@N00/7731384688" > postbear coiled metal basket i found discarded a while back. it’s about 25 cm in length and fairly heavy.

in other news, it’s been kept in mind that mayor mcbigot has been hanging around with neo-nazis (aside from those coming from federal and provincial conservative parties). the white supremacist, true to form, declares that he isn’t really a bigot, in similar way that the mayor makes comparable claims. because the magic of the web is readily available, however, it’s been quickly shown over and over that jon latvis is an unclean fucking racist and like all bigots, does not have the guts to defend his repellent beliefs when a light is shone on him. mayor rob ford, similarly sobbed out that it was all a huge misunderstanding that he met with a neo-nazi – twice – and that the huge mean media was when again badgering him unjustly.

bullshit. latvis played lead guitar and other instruments for rahowa, a white supremacist band, and composed a number of their lyrics. from 1990 on, latvis was a member of the band, has actually never divorced himself from their revolting beliefs (up until simply now, and only through lying about his history), and composed a number of their most bigoted tunes. oh, and he has a tattoo of a swastika, which he claims is really a ‘cross of thunder’. sure, kid. and your song accomplishment of the will is truly all about rik emmett rewriting shakespeare.

when it comes to ford, he’s a foolish fucking liar, a bigot and like his skinhead friend, too much of a chickenshit coward to stand up and say what he thinks. rather, he expects that the right-wing press will soft-pedal the story, reason his unforgiveable behaviour and make allegations versus individuals who brought the subject visible.

numerous thanks to < a href =" http://anti-racistcanada.blogspot.ca/2012/08/jon-latvis-doesnt-understand-how.html" rel =” nofollow” > anti-racist canada for beginning the ball rolling, and to < a href= "http://warrenkinsella.com/2012/08/jon-latvis-fascist-and-liar/" rel=" nofollow" > warren kinsella for spreading the story around.< a href= "http://www.nowtoronto.com/news/story.cfm?content=188019" rel= "nofollow "> now magazine has pushed the news along after the typical assholes at the nationwide post not did anything however claim that kinsella is a liberal spin medical professional (no, they truly made that a huge point in their write-up), that ford likes meeting with people (as long as they’re also hateful bigots), and restated the ridiculous claim that latvis offered ford and his handlers a various name. yeah, i make certain that latvis troubled to participate in subterfuge since everyone knows that fuckhead ford would have checked into his background and been very professional about matters. the final claim from the ford (concentration) camp is also ludicrous – obviously latvis wished to go over transit with the mayor. no word on whether latvis and ford went over shipping dissidents and other unsavoury characters to jail camps in boxcars, but i make certain the mayor’s workplace would simply describe that as an improvement on lrts.

it’s been intriguing to watch the response from the city’s jewish community. unfortunately the jewish press skews pro-conservative, and the mayor’s henchmen fasted to use an apology to the centre for israel and jewish affairs. cija, of course, quickly reiterated many of the points that the idiots at the nationwide post made, including an attempt to challenge kinsella. it’s interesting that cija would dismiss rob ford’s connection to a neo-nazi. politics does indeed make strange bedfellows, and i suppose it needs to just be profitable for < a href=" http://www.cija.ca/press-releases/response-to-statement-by-toronto-mayor-rob-ford/" rel=" nofollow “> a jewish advocacy group to make light of antisemitic hate group agents when they are welcomed to meet with regional politicians. real pals, certainly.

this fucking bigot ford have to be removed from workplace. you may not be queer, jewish, female, a bicyclist, a library user, a union member, italian, or a member of any other group who fuckface ford plainly dislikes, however as long as you’re not a bigot, it’s obvious that he is not a good human being or fit for public office.

Image from page 102 of “Sir Lawrence Alma-Tadema, O.M., R.A.” (1905)
doctor strange
< img alt=" physician unusual" src=" http://blog.filmfangear.com/wp-content/uploads/2017/02/14596549640_ec0164c4e0.jpg" width=" 400"/ > Image by< a href=" http://www.flickr.com/photos/126377022@N07/14596549640" > Web Archive Book Images Identifier: sirlawrencealmat00stan Title: Sir Lawrence Alma-Tadema, O.M., R.A. Year:< a href=" https://www.flickr.com/photos/internetarchivebookimages/tags/bookyear1905" > 1905(< a href=" https://www.flickr.com/photos/internetarchivebookimages/tags/bookdecade1900" > 1900s) Authors:< a href=" https://www.flickr.com/photos/internetarchivebookimages/tags/bookauthorStanding__Percy_Cross__1870_1931" > Standing, Percy Cross, 1870-1931 Subjects:< a href=" https://www.flickr.com/photos/internetarchivebookimages/tags/booksubjectAlma_Tadema__Lawrence__1836_1912" > Alma-Tadema, Lawrence, 1836-1912 Publisher:< a href=" https://www.flickr.com/photos/internetarchivebookimages/tags/bookpublisherLondon__Paris__New_York__Melbourne__Cassell_and_Company__limited" > London, Paris, New york city, Melbourne, Cassell and Business, minimal Contributing Library: Getty Research Institute Digitizing Sponsor:< a href=" https://www.flickr.com/photos/internetarchivebookimages/tags/booksponsorGetty_Research_Institute" > Getty Research study Institute View Book Page:< a href=" https://archive.org/stream/sirlawrencealmat00stan/sirlawrencealmat00stan#page/n102/mode/1up "rel =" nofollow ” >
BookAudience About This Book:< a href=" https://archive.org/details/sirlawrencealmat00stan" rel=" nofollow" > Catalog Entry View All Images:< a href= "https://www.flickr.com/photos/internetarchivebookimages/tags/bookidsirlawrencealmat00stan" > All Images From Book Click on this link to< a href=" https://archive.org/stream/sirlawrencealmat00stan/sirlawrencealmat00stan#page/n102/mode/1up" rel=" nofollow" > view book online to see this illustration in context in a browseable online
version of this book. Text Appearing Prior to Image: the fantastic photo which should standfor perpetuityas the supreme test of his genius.A fewwords may suffice to explain the leadingcharacteristics of this conception of the lastplague of Egypt. The gorgeous dead first-born depend on the lap of the king( who, findingthe doctors advice of no obtain, has gone tothe temple to pray the gods for help ), butwith head resting versus the moms knees.A bandage surrounds the dead childs brow; his arm suspends limp and motionless.Pharaoh sits as one petrified, however the motherin her passionate sorrow presses her cheek tothe kids pulseless heart. The baffled phy-sician crouches by the side of the strickenmonarch. At Pharaohs feet the priests haveflung themselves in circle him, to prayfor the first-borns healing. Behind them themusic and chanters participate in chorus to induce thegods to yield; and through the entrance onesees Moses and Aaron, waiting for the tyrantsfinal choice. The canvas is a low one, con-veying an exceptional effect of the assumed Text Appearing After Image: THE DEATH OF THE FIRST-BORN. 63 height of the house. It remains in every wayan epoch-making photo. Ebers tapedviewpoint was: The mosttouching
painting ever produced by an artistsgenius. Gnauths criticism was: This image pro-duces the impression of a divine hymn. It is popular to be the one inspirationof his where Alma-Tadema is content to bejudged. The painting is a treasured possession, and it will always stay the treasured pro-perty of his descendants. It was commencedin 1857, was ended up at Townshend Home, andwas exhibited not just in the Royal Academyof 1874, however also in Paris, Brussels, and Berlin, embellishing the fall art exhibition in theGerman capital. At Paris, in 1864, it wonthe Gold Medal. Professor Ebers, approach-ing it from the viewpoint of the Egyptolo-gist along with of the artist, found it altogetherfaultless in exactness of detail since treatment.And it needs to be kept in mind that Alma-Tadema was an entire stranger to the land ofPharaoh( other than for studyin Note About Images Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally improved for readability- pigmentation and appearance of these

illustrations may not completely look like the original work.

Cool Wonder Females images

Have a look at these wonder ladies images:

Wonder female boots
wonder women
< img alt=" marvel ladies" src=" http://blog.filmfangear.com/wp-content/uploads/2017/02/6844629445_aec0d6d5e5.jpg" width=" 400"/ > Image by< a href= " http://www.flickr.com/photos/69217516@N05/6844629445" > The Outfit Guild Wonder Lady Boots Wonder Female< img alt=" marvel women

wonder women
” src=” http://blog.filmfangear.com/wp-content/uploads/2017/02/3012263210_307064e934.jpg” width=” 400″/ > Image by< a href=" http://www.flickr.com/photos/72625785@N00/3012263210" >

ohwaitnvm Wonder Ladies
wonder women
< img alt=" wonder women" src =" http://blog.filmfangear.com/wp-content/uploads/2017/02/4027724689_ef834df3a1.jpg" width =" 400"/ > Image by< a href =" http://www.flickr.com/photos/22809952@N03/4027724689" > Terry McCombs Those who go on about such things, rave how Batman is a
different sort of superhero due to the fact that the character is depicted as a “regular “human without superpowers finishing the job. And while many early superheroines initially glimpse either appear to be derived from their male equivalents( Supergirl, Batgirl, Mary Marvel )and even if they aren’t( Black Canary) they never ever got their own comic, and the few (one) who did had powers far beyond those of mordinary ortals( Wonder Female.). Well there were a couple of” regular “superheroines too, and they even got their own series. Miss Fury was mainly a newspaper strip character, but she was one of the first costumed superheroines. Keep an eye out for that goat! “Well … here goes” indeed, among the longer running small comic characters, released by Harvey Black
“Feline was eventually pressed out by Westerns in her comic, then Horror, then came back once again, then got pressed out by Casper and buddies. Okay, this last one is not from the early days of comics. I much like it.

Cool X Men images

Inspect out these x men images:

Jake Sully
x men
< img alt=" x males" src=" http://blog.filmfangear.com/wp-content/uploads/2017/02/4482685018_08df4f243a.jpg" width=" 400"/ > Image by< a href=" http://www.flickr.com/photos/26084799@N08/4482685018" > inacentaurdump Skin/Eyes/ Shape/Eyebrow Shaper: TOTALLY FREE AVATAR- Human – Jake
Clothing: B@R Camouflage Sober Green Jacket/Pants
Hair: UW.7 R Nick-Hair size-L Asian brown Jake
Wheelchair: Whearable Wheelchair (X-Men) 3.0 Amputates Jake (free by Cubey Terra).

inainfinity.com
inai fashion photojournal.

< a href=" http://slurl.com/secondlife/Skin" rel=" nofollow" > slurl.com/secondlife/Skin City/127/249/ 103

X-Men’s Bathroom
x men
< img alt=" x guys" src =" http://blog.filmfangear.com/wp-content/uploads/2017/02/6650858281_2de9f560eb.jpg" width =" 400"/ > Image by< a href =" http://www.flickr.com/photos/20354625@N00/6650858281" > randwill

Cool Medical professional Odd images

Some cool medical professional odd images:

Interior court
doctor strange
< img alt=" doctor odd" src=" http://blog.filmfangear.com/wp-content/uploads/2017/02/4083909596_5cd0fc021b.jpg" width=" 400"/ > Image by< a href =" http://www.flickr.com/photos/56759497@N00/4083909596" > uair01 Another weird book I purchased for 1 euro at the Rotterdam used book market.

= = = = =

PROM. NR. 2928

THE DEVELOPMENT OF URBAN AND RURAL HOUSING IN EGYPT

THESIS PRESENTED TO
THE SWISS FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, ZURICH
FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF TECHNICAL SCIENCE

BY

OMAR ABDULRAHMAN AZZAM, B. SC. ARCH.,
EGYPTIAN NATIONALITY

ACCEPTED ON THE RECOMMENDATION OF:
PROF. DR. WILLIAM DUNKEL AND PROF. DR. ERNST EGLI
PRINTED BY: ED. TRUNINGER, ZURICH 1960

The very first part of the research study which follows provides a survey of the conventional types of Egyptian residences and their advancement. As these constructional kinds have developed organically from the needs of the individuals of Egypt, they might use important guidelines towards future design. Over the last few years there has actually been a movement towards massive real estate jobs in Egypt.

Unfortunately these schemes have stopped working to permit for the weather conditions of the area, or to appreciate local customs. A new start is required, revealing the culture of the region rather of simply imitating. This work is planned as a modest contribution towards this brand-new approach which will need time, persistence and much tough work before we attain truth in type.

In composing this survey, the author has actually experienced significant problem due to that the information and recommendations were scanty and scattered. Research study work had to be performed in a number of countries besides Egypt, and the author took a trip to India to study the Chandigahr task, to some nations of the Middle East, and to the United States of America.

Image taken from page 143 of ‘The Tour of Medical professional Syntax: searching for the picturesque … 5th edition, with brand-new plates. [By William Combe.]
doctor strange
< img alt=" doctor strange" src=" http://blog.filmfangear.com/wp-content/uploads/2017/02/11002812953_71cae63ac7.jpg" width=" 400"/ > Image by< a href=" http://www.flickr.com/photos/12403504@N02/11002812953" > The British Library Image taken from: Title:” The Tour of Physician Syntax:

in search of the picturesque … Fifth edition, with new plates. [By William Combe.]. Shelfmark: “British Library HMNTS 11641.
g. 38.”. Page: “143. Location of Publishing: London]Dateof Publishing: 1813. Publisher: [R. Ackermann’s Repository of Arts. Issuance: monographic. Identifier: 003564058. Check out: Discover< a href=" http://explore.bl.uk/primo_library/libweb/action/search.do?cs=frb&doc=BLL01003564058&dscnt=1&scp.scps=scope: ( BLCONTENT) & frbg= & tab= local_tab & srt= rank & ct= search & mode= Basic & dum= true & tb= t & indx= 1&& vl( freeText0)&=&003564058 & fn= search&& video= BLVU1" rel="&nofollow" > this product in the British Library catalogue,’&Explore’.< a href=" http://access.bl.uk/item/pdf/lsidyv3093d8ee" rel=" nofollow" > Download the PDF for this book( volume: 0) Image found on book scan 143( NB not necessarily a page number)
. Download the OCR-derived text for this volume:< a href="https://blmc.blob.core.windows.net/ocrplaintext/003564058_0.txt" rel=" nofollow" >( plain text) or< a href=" https://blmc.blob.core.windows.net/ocrjson/003564058_0_text.json" rel=" nofollow" >( json) Click< a href=" http://www.flickr.com/photos/britishlibrary/tags/sysnum003564058" > here to see all the illustrations in this book and click< a href=" http://www.flickr.com/photos/britishlibrary/tags/date1813" > here to browse other illustrations published in books in the exact same year.< a href=" http://bit.ly/1b3VS7i "target=” _ blank” rel=”nofollow” > Order a higher quality variation from here.

Cool Wonder Women images

Some cool marvel females images:

Taya Parker 01
wonder women
< img alt="marvel ladies"src="http://blog.filmfangear.com/wp-content/uploads/2017/01/9514694586_5bcfb69a82.jpg"width="400"/ > Image by GabboT Wonder Female

wonder women
< img alt="wonder ladies"src ="http://blog.filmfangear.com/wp-content/uploads/2017/01/7721647750_1162b40ca2.jpg"width ="400"/ > Image by Dalboz17